Festival Luz Poética

Aviso Legal

Identificación e Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos:

Finalidade

A finalidade do Sitio web é: Como primeiro festival de poesía nova de Compostela promover a poesía e actividades culturais dentro de Galicia.

Condicións de Uso

A utilización do Sitio web outórgalle a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Si non estivese conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións abstéñase de utilizar o Sitio web.

O acceso ao Sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial co Titular.

A través do Sitio web, o Titular facilítalle o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular e/ou os seus colaboradores han publicado por medio de Internet.

Para ese efecto, está obrigado e comprometido a NON utilizar calquera dos contidos do Sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados polo Titular, doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que facilite ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva ao Titular, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo con o establecido na normativa vixente en protección de datos.

No entanto, debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que, por tanto o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no Sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. O Titular declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas do Sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do Sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos do Sitio web teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

O Titular resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do Sitio web, os vínculos ou a información obtida a través do Sitio web, sen necesidade de aviso previo.

O Titular non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do Sitio web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

O Titular obtén e conserva a seguinte información acerca dos visitantes do Sitio web:

  • O nome de dominio do provedor (PSI) e/ou dirección IP que lles dá acceso á rede.
  • A data e hora de acceso ao sitio web.
  • A dirección de Internet orixe da ligazón que dirixe ao sitio web.
  • O número de visitantes diarios de cada sección.
  • A información obtida é totalmente anónima, e en ningún caso pode ser asociada a un Usuario concreto e identificado.

Ligazóns a outros sitios web

O Titular pode proporcionarlle acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informar sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que poderá ampliar os datos ofrecidos no Sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que vostede visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que o Titular non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteña ao seguir as ligazóns. Así mesmo, o Titular non responde dos links ou ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que lle proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Si accede a un sitio web externo desde unha ligazón que atope no Sitio web vostede deberá ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este Sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito do Titular.

Limitación de responsabilidade

A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través do Sitio web poden incluír incorrecciones ou erros tipográficos. De forma periódica o Titular incorpora melloras e/ou cambios á información contida e/ou os Servizos que pode introducir en calquera momento.

O Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan interrompidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan corrixidos, ou que o servizo ou o servidor que o pon á disposición estean libres de virus ou outros compoñentes nocivos sen prexuízo de que o Titular realiza todos os esforzos en evitar este tipo de incidentes.

O Titular declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio como consecuencia de ditas caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no Sitio web, o Titular recoméndalle comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Dereito de exclusión

O Titular resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao Sitio web e os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran calquera das condicións deste Aviso Legal.

Xurisdición

Este Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española.

Sempre que non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, para cantas cuestións suscítense sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, as partes acordan someterse aos Xuíces e Tribunais da provincia da Coruña, con renuncia expresa de calquera outra xurisdición que puidese corresponderlles.

Contacto

No caso de que vostede teña calquera dúbida acerca deste Aviso Legal ou queira realizar calquera comentario sobre o Sitio web, pode enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección: contacto@hokucultural.es

Scroll al inicio